mexico

Ken Nishino

– Vice President

52+ (664) 607-9008

ken.nishino@cmiamerica.com


Kazunari Watabe

– Office Manager

52+ (462) 607-0245

kazunari.watabe@cmimexico.com